KVK ve Gizlilik Politikası

Kız Kardeşim Projesi kapsamında İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, İnternet sitemize kayıt olduğunuzda veya tarafımızla elektronik kanallarla iletişime geçtiğinizde işlenen kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmesi süreçleri ve ilkeleri hakkında ilgili taraf ve kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği  (Adres: İçerenköy Mah Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza N: 8/10D İç Kapı No: 5 Ataşehir – İstanbul), https://www.kizkardesim.net/ İnternet sitesi üzerinde faaliyet gösteren “Kız Kardeşim” projesinin “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

2.TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Veri Sahibi / İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

3.VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNİN HUKUKİ GEREKÇELERİ

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor projesinde kişisel veriler; 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve proje iş süreçlerini düzenleyen diğer kanun ve yasal düzenlemeler kapsamında işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel veriler işlenirken KVKK 4. Maddede tanımlanan aşağıdaki ilkeler uygulanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler, KVKK’da tanımlanan istisnalar dışında, ilgili kişilerin açık rızasını alarak işlemektedir. KVKK 5. Maddede yer alan hükümler çerçevesinde veri sahibinin açık rızası olmadan verilerin işlenebildiği durumlar:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunun 5. maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayalı olarak iş faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, eğitim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel veriler, işlenmesine dayanak olan kanunlarda belirtilen süreler sonunda imha edilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması işlemleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır. Bu çerçevede kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmamaktadır. Ancak KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası olmaksızın da üçüncü kişi veya taraflara aktarılabilir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren yer sağlayıcılara 256 BIT SSL şifreleme sertifikasıyla transfer edilmekte, güncel anti-virüs ve güvenlik duvarı tedbirleriyle muhafaza edilmekte ve veri güvenliğinin denetimi sağlanmaktadır.

8. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

KVKK’nın 10. maddesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar

KVKK’nın 28(1). maddesi çerçevesinde, aşağıda sayılan durumlarda aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVKK’nın 28(2). Maddesi çerçevesince, aydınlatma yükümlülüğü olmayan durumlar:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

9. VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK ÖNLEMLER

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

10. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahipleri, KVKK 11. Madde hükmünce; veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

11. VERİ SAHİBİ BAŞVURU SÜRECİ

Kişisel verilerinizle ilgili yasal taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları  Hakkında Tebliğ”e uygun şekilde elden veya noter kanalıyla, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’ne  (İçerenköy Mah Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza N: 8/10D İç Kapı No: 5 Ataşehir – İstanbul) iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni tarafınıza yazılı olarak gerekçeleriyle bildirilir.

12. DİĞER HUSUSLAR

İşbu politika belgesi, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı yöntemle yayımlanır.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri ile işbu politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Politika, https://www.kizkardesim.net/ İnternet sitesinde yayımlanarak ilgili kişilere duyurulur.

Politikada güncelleme yapılması durumunda, yeni politika belgesi aynı yöntemlerle ilan edilerek yürürlüğe girer.

Scroll to Top