KIZ KARDEŞİM PROJESİ AYDINLATMA METNİ

Kız Kardeşim Projesi kapsamında İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, İnternet sitemize kaydolduğunuzda veya tarafımızla elektronik kanallarla iletişime geçtiğinizde işlediğimiz kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine önem veriyoruz.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (Adres: İçerenköy Mah Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza N: 8/10D İç Kapı No: 5 Ataşehir – İstanbul), https://www.kizkardesim.net/ İnternet sitesi üzerinde faaliyet gösteren “Kız Kardeşim” projesinin “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

İnternet sitemizdeki kayıt veya iletişim formunu kullanmanız durumunda; adınız, soyadınız ve e-posta adresinizden ibaret olan kişisel verileriniz; sisteme erişim yetki ve hesaplarının düzenlenmesi, başvuru ve tahsis süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Proje sürecinde yer alan etkinliklerde görsel ve işitsel verileriniz, süreçlerin raporlanması, proje tanıtım ve sosyal medya iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla açık rıza beyanınız alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca proje kapsamındaki iş süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

Proje kapsamında işlenen kişisel verileriniz, Davranış Bilimleri Enstitüsü’ne, proje sürecindeki paydaşlarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yukarıda sıralanan amaçlarla sınırlı ve veri güvenliğini sağlamak için gereken idari ve teknik tedbirlere uygun şekilde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz iş süreçleriyle ilgili yasal başvuru ve itiraz süreleri sona erdiğinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında imha edilecektir.Kız Kardeşim Projesi kapsamında kişisel verileriniz, İnternet sitemizde bulunan kayıt ve iletişim formları vasıtası ile ve elektronik ortamda “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” nedeniyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili yasal taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde şahsen veya noter kanalıyla Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’ne (Adres: İçerenköy Mah Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri And Plaza N: 8/10D İç Kapı No: 5 Ataşehir – İstanbul) iletebilirsiniz.

Scroll to Top